Desktop_Impressum

Disclaimer


Juridische informatie

Deze website is eigendom van:
OMV Gas Marketing & Trading GmbH

Trabrennstraße 6-8

1020 Wenen, Oostenrijk
+43 1 40440-0


Geregistreerd bij de handelsrechtbank Wenen onder: reg.nr. FN 223028h
Btw-nr.: ATU54475900
Toezichthoudende instantie: Energie-Control Austria
Kamerlidmaatschap: Oostenrijkse Kamer van Koophandel en Industrie (Wirtschaftskammer Österreich), industriële sector, vereniging van aardgas- en warmtevoorzieningsbedrijven
Doel van het bedrijf: Handel in en verkoop van aardgas
Handelsregister: Handel in en verkoop van aardgas
Managing Director: Michael Peisser

De inhoud van deze website is eigendom van OMV Gas Marketing & Trading GmbH en/of haar dochterondernemingen (hierna gezamenlijk aangeduid als: “OMV GAS”). Wanneer informatie uitsluitend betrekking heeft op dochterondernemingen, wordt dit nadrukkelijk vermeld.

In het belang van een lezersvriendelijke tekst is op onze website genderneutrale terminologie gebruikt: aanduidingen zoals “werknemer” of “partner” zijn niet genderspecifiek.

Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden. Het volgende is niet van toepassing indien en in zoverre in strijd met dwingende wettelijke bepalingen.

Copyright
Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Tenzij anders aangegeven, bezit OMV GAS het auteursrecht op alle informatie en documenten die op deze website worden verstrekt. Duplicatie, reproductie of opslag is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elk ander gebruik, met name wijziging van de inhoud, is verboden of bij uitzondering alleen toegestaan na voorafgaande, schriftelijke toestemming van OMV GAS. Het gebruik van specifieke OMV GAS-kenmerken (bijv. merken of logo's) is uitdrukkelijk verboden, ongeacht de aanwezigheid van het symbool ® of ™. De naam OMV GAS is een geregistreerd handelsmerk en dus wettelijk beschermd. De bovenstaande bepalingen zijn ook van toepassing op software die rechtstreeks of indirect via de website van OMV GAS kan worden gedownload of gebruikt. In het geval dat externe hyperlinks toegang geven tot software van derden, prevaleren de algemene voorwaarden van dergelijke producteigenaren en moeten hun rechten worden gerespecteerd.
Rechten die verder reiken dan auteursrechtelijke bescherming moeten worden gerespecteerd en nageleefd door de respectieve websitegebruiker; alle rechten zijn voorbehouden door OMV GAS.

Uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid
OMV GAS heeft alle redelijke voorzorgsmaatregelen genomen en er alles aan gedaan om de informatie op de website volledig, nauwkeurig en actueel te houden. Desalniettemin kan deze informatie op zijn minst gedeeltelijk onnauwkeurig of onvolledig zijn en wij vragen u om hier rekening mee te houden en verontschuldigen ons hiervoor indien zich dit voordoet. OMV GAS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op deze website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. OMV GAS biedt geen enkele garantie of waarborg – expliciet of impliciet – met betrekking tot informatie die op de website wordt aangeboden. Dit geldt ook voor informatie die direct of indirect toegankelijk is via de website van OMV GAS, bijvoorbeeld via (hyper)links.

OMV GAS sluit alle aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie op deze website uit. OMV GAS adviseert uitdrukkelijk dat beslissingen die gebaseerd zijn op informatie die op deze website wordt verstrekt, uitsluitend binnen de verantwoordelijkheid van de gebruiker vallen. OMV GAS is in het bijzonder niet aansprakelijk voor directe, materiële of vervolgschade of andere schade, van welke aard dan ook, die ontstaat in verband met het directe of indirecte gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, waaronder informatie die beschikbaar is via links.

OMV GAS biedt geen garantie of waarborg dat deze website of de inhoud ervan volledig of zonder onderbreking beschikbaar blijft, zonder gebreken is of dat gebreken worden verholpen, of dat de website van OMV GAS of verwante bronnen (bijv. servers) vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Voor zover wettelijk toegestaan, sluit OMV GAS uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook die voortkomt uit het aanbieden van de OMV GAS-website of verwante bronnen.

PrivacyverklaringWij verplichten ons om uw privésfeer te respecteren door alle geldende wetten en voorschriften op het gebied van gegevensbescherming na te leven, waaronder die van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679/EU (de "AVG").
In deze verordening, samen met onze Algemene Voorwaarden (zie link aan de rechter zijde) van deze website en alle overige documenten waarop deze verordening betrekking heeft, krijgt u informatie over welke persoonsgegevens wij van u verzamelen of van u ontvangen doordat u deze via deze website aan ons verstrekt en over de wijze waarop deze door ons worden verwerkt. Lees de onderstaande informatie zorgvuldig door om onze zienswijzen en werkwijzen met betrekking tot uw persoonsgegevens en de behandeling ervan te begrijpen.

1. Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke is de OMV Aktiengesellschaft.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij voor welk doel en om welke redenen?
In het kader van de exploitatie van deze website verzamelt de onderneming bepaalde informatie ("persoonsgegevens"). Dit is informatie die betrekking heeft op geïdentificeerde natuurlijke personen of natuurlijke personen kan identificeren, die door de gebruikers van deze website direct (bijv. naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer) of indirect (bijv. IP-adres) wordt aangegeven. Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen, gebaseerd op de telkens aangegeven rechtsgronden:

2.1. Gebruik van cookies
Als u onze website bezoekt, gebruiken wij cookies om automatisch technische informatie te verzamelen, die de gebruiker kan identificeren, zoals bijvoorbeeld het IP-adres, het type internetbrowser dat voor de navigatie op onze website gebruikt wordt, uw besturingssysteem, de domeinnaam of de domein-host, via welke de gebruiker de website bezoekt.
Het hoofddoel van het gebruik van cookies is voor u een betere navigatie mogelijk te maken en u voor reclamedoeleinden een inhoud aan te bieden, die afgestemd is op uw interesses en voorkeuren. Voor zover u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies, gebruiken wij cookies om een gepersonaliseerde en relevante navigatie op onze website voor u mogelijk te maken en om te begrijpen hoe u met onze reclame-inhoud omgaat.
Meer informatie over het gebruik van cookies op deze website en de doelen waarvoor ze worden gebruikt en over uw mogelijkheden om de cookies te controleren en/of uit te schakelen, vindt u in onze cookie-richtlijn.

2.2. Beantwoording van uw vragen, wensen of klachten
Wij verwerken uw persoonsgegevens, zoals voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie of gegevens die u ons in de correspondentie verstrekt, om uw aanvragen, klachten of wensen te beantwoorden, afhankelijk van welk communicatiekanaal u kiest om contact met ons op te nemen, zoals hieronder beschreven.
Doel: Beantwoording van uw vragen, klachten of wensen per elektronisch postverkeer (e-mail) of telefoon.
Rechtsgrond: De verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang, zodat wij u antwoorden kunnen geven op uw vragen, klachten of wensen.

2.3. Reclamecampagnes
Wij verwerken persoonsgegevens die door u worden verstrekt door het invullen van deelnameformulieren op onze website of vergelijkbare formulieren, om reclamecampagnes en/of prijsvragen te organiseren of prijzen aan de winnaars van reclamecampagnes toe te kennen en om de effectiviteit van onze reclamecampagnes te analyseren. Uw deelname aan dergelijke reclamecampagnes en/of prijsvragen is vrijwillig. U heeft daarom de keuze of u ons persoonsgegevens wilt verstrekken door op onze website deelnameformulieren of vergelijkbare formulieren in te vullen, die doorgaans voor reclamecampagnes of prijsvragen bedoeld zijn.

Doel
a. Organisatie van reclamecampagnes en/of prijsvragen
b. Verwerking van de gegevens van de winnaars van reclamecampagnes met als doel de prijsuitreiking.
Rechtsgrond: gerechtvaardigd belang, toestemming
Wij zullen de naam, de achternaam, de foto of andere persoonsgegevens van de winnaars van de reclamecampagne en/of prijsvraag niet op onze website publiceren, tenzij de betrokkene ons daarvoor zijn toestemming heeft gegeven.

2.4. Communicatie voor direct marketing
Wij verwerken persoonsgegevens om u te informeren over onze producten en diensten, reclameaanbiedingen en nieuwsbriefabonnementen. Doorgaans worden dergelijke persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing alleen verwerkt met uw toestemming en via de communicatiekanalen (bijv. e-mail, sms etc.), waarmee u uw toestemming heeft verleend. Voor zover u ons echter uw e-mailadres heeft verstrekt naar aanleiding van de koop van een product of dienst van ons, kunnen wij het e-mailadres in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen gebruiken. Deze bieden ons de mogelijkheid om u commerciële mededelingen over vergelijkbare producten of diensten toe te sturen omdat wij in dit verband een gerechtvaardigd belang hebben; in een dergelijk geval zullen wij u na ontvangst van het e-mailadres van u en aansluitend voor elke marketingmededeling die wij u sturen, de mogelijkheid geven om bezwaar te maken tegen een dergelijk gebruik van het e-mailadres (afmelding).

Doel
a. Commerciële mededelingen over vergelijkbare producten of diensten: e-mailadres dat bij de koop van een product of een dienst van de onderneming is aangegeven: Rechtsgrond: toestemming
b. Overige mededelingen voor direct marketing Zoals door de betrokkene aangegeven op basis van zijn toestemming, bijv. voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer. Rechtsgrond: toestemming

2.5. Enquêtes, klanttevredenheidsonderzoeken en feedback van klanten
Wij verwerken uw persoonsgegevens zodra u besluit om aan onze enquêtes of marktonderzoeken deel te nemen, klanttevredenheidsonderzoeken te beantwoorden of feedback over onze producten en diensten te geven. Deze persoonsgegevens worden voor het hiervoor genoemde doel alleen met uw toestemming verwerkt, ook met betrekking tot ons gerechtvaardigde belang om ons te helpen te begrijpen wat onze klanten van onze producten en diensten wensen en verwachten. Uw deelname aan dergelijke enquêtes of marktonderzoeken is vrijwillig. U heeft daarom de keuze of u ons uw persoonsgegevens verstrekt (bijv. voor- en achternaam, informatie over uw voorkeuren en winkelgewoontes of andere persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt) door het invullen van deelnameformulieren op onze website of vergelijkbare formulieren, zoals ze in de betreffende enquêtes of onderzoeken worden verstrekt.

Doel
Enquêtes of marktonderzoeken, klanttevredenheidsonderzoeken of als u feedback over onze producten en diensten geeft:
Rechtsgrond: toestemming, gerechtvaardigd belang

Geautomatiseerde besluitvorming en geautomatiseerde profilering
De hier genoemde persoonsgegevens worden niet onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief het opstellen van profielen.

3. Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?
Om de hiervoor beschreven doelen te bereiken, maakt de onderneming gebruik van diverse opdrachtnemers.
Enkele van hen zijn zelfstandige verwerkers als Google en Facebook.
Enkele van hen zijn derden die niet geacht worden de gegevens te verwerken, maar wel toegang tot deze gegevens hebben bij de uitvoering van hun taken of als ze interactie hebben met de onderneming, zoals bijv. bedrijven voor technisch onderhoud en financiële of juridische controle.
De hiervoor genoemde persoonsgegevens kunnen ook in de volgende gevallen aan derden worden doorgegeven: (i) Autoriteiten, accountants of instellingen die voor het uitvoeren van controle van de bedrijfsactiviteiten of het vermogen van de vennootschap verantwoordelijk zijn en die de vennootschap op basis van hun wettelijke verplichtingen om inzage verzoeken. Dergelijke autoriteiten of instellingen kunnen inzage verlangen (ii) om te voldoen aan een wettelijke verplichting of ter bescherming van de rechten en het vermogen van onze onderneming of van andere rechtspersonen of personen, zoals bijv. rechtbanken; (iii) aan derden, voor zover de activiteiten van de onderneming (geheel of in delen) overgedragen worden en de gegevens van de betrokkenen deel uitmaken van de vermogenswaarden, die het onderwerp van de transactie vormen.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doelen doorgeven aan ondernemingen van de OMV-Groep, die met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens gebonden zijn aan de aanwijzingen van de vennootschap.

De personen en lichamen waaraan wij persoonsgegevens kunnen doorgeven, zijn de volgende:
a) Voor het doel van het bezoek aan de website en het gebruik van cookies kunnen wij persoonsgegevens aan analisten en exploitanten van zoekmachines zenden, zodat deze het onderhoud van de website voor ons kunnen uitvoeren;
b) Voor beantwoording van uw vragen, wensen of klachten kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan onze callcenterdienstverleners;
c) Voor de organisatie en het beheer van de reclamecampagnes en voor de analyse van de effectiviteit ervan kunnen wij uw persoonsgegevens doorzenden aan reclame- en marketingbureaus en aan digitale- en socialemediabureaus;
d) Voor communicatie voor direct marketing kunnen wij persoonsgegevens zenden aan reclame- en marketingbureaus, die de communicatie in onze opdracht uitvoeren;
e) Voor het uitvoeren van enquêtes, marktonderzoeken en klanttevredenheidsonderzoeken of het vragen van feedback aan klanten over onze producten en diensten kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan aanbieders van enquêtes of marktonderzoeken/klanttevredenheidsonderzoeken.

4. Het doorzenden van persoonsgegevens naar het buitenland
In het kader van de hiervoor beschreven processen kunnen uw persoonsgegevens worden doorgezonden naar het buitenland naar landen van de Europese Unie ("EU") of de Europese Economische Ruimte ("EER").
Wij wijzen u erop dat elke overdracht die de vennootschap in een EU- of EER-lidstaat uitvoert, voldoet aan de wettelijke eisen van de AVG.
Voor het geval dat persoonsgegevens worden doorgezonden aan landen die geen gepaste bescherming bieden voor de verwerking van persoonsgegevens, worden overeenkomsten afgesloten om de rechtsconformiteit te waarborgen.

5. Hoelang slaan wij uw persoonsgegevens op?
Wij slaan uw persoonsgegevens op zolang dit nodig is voor het bereiken van de hiervoor genoemde doeleinden van verwerking, ook met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen. Mocht de onderneming vaststellen dat zij een gerechtvaardigd belang of een wettelijke verplichting heeft om uw persoonsgegevens verder te verwerken voor andere doeleinden, dan ontvangt u hierover gepaste informatie.
Wij gaan ervan uit dat de hiervoor beschreven verwerkingsprocessen een opslag van de persoonsgegevens voor de volgende perioden vereisen:
1. Het surfen op de website en het gebruik van cookies: geen opslag
2. Beantwoording van uw vragen, wensen of klachten: maximaal een jaar
3. Organisatie en beheer van de reclamecampagnes, van de persoonsgegevens: maximaal een jaar
4. Communicatie voor direct-marketing: maximaal 90 dagen
5. Uitvoeren van enquêtes, marktonderzoeken, klanttevredenheidsonderzoeken of vragen van feedback aan klanten over onze producten en diensten: maximaal een jaar.

6. De verwerking van gegevens van kinderen jonger dan 14 jaar
Alle hier weergegeven persoonsgegevens hebben uitsluitend betrekking op personen die minimaal 14 jaar oud zijn. Het gebruik van de systemen en de resultaten van de verwerking voor kinderen jonger dan deze leeftijd is verboden, tenzij hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers hiervoor toestemming hebben verleend. Als er ondanks ons redelijke streven om dit te voorkomen, toch dergelijke gegevens worden verwerkt, dan zullen wij deze verwerking stoppen zodra wij vaststellen dat de gebruikers jonger dan de genoemde leeftijd zijn.

7. De veiligheid van de verwerking
De onderneming informeert u hierbij dat zij de getroffen veiligheidsmaatregelen continu controleert en verbetert om een veilige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.

8. Rechten van de betrokkenen
In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:
a. Het recht op informatie U heeft het recht om een bevestiging te ontvangen of uw persoonsgegevens verwerkt worden of niet, en, indien dit het geval is, om informatie te krijgen over deze persoonsgegevens en bepaalde informatie over de verwerking van de persoonsgegevens. U kunt van dit recht gebruikmaken door een aanvraag hiertoe aan de verwerkingsverantwoordelijke te zenden;
b. Het recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens: U heeft de mogelijkheid om de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens, de aanvulling van onvolledige gegevens of de wissing van uw persoonsgegevens te verlangen, als (i) de gegevens niet meer nodig zijn voor hun oorspronkelijke doel (en er geen nieuw rechtmatig doel aanwezig is), (ii) de rechtmatige grond voor de verwerking de toestemming van de betrokkene is, de betrokkene deze toestemming intrekt en er geen andere rechtmatige grond aanwezig is, (iii) de betrokkene het recht van herroeping uitoefent en de verwerkingsverantwoordelijke geen dwingende redenen heeft, (iv) de gegevens onrechtmatig verwerkt werden, (v) de gegevens gewist moeten worden om te voldoen aan het EU-recht of het lidstatelijk recht of (vi) de gegevens verzameld zijn in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan kinderen (als dit het geval is), voor zover er bijzondere eisen met betrekking tot de toestemming gelden;
c. Het recht om beperking van de verwerking aan te vragen: In de volgende gevallen heeft u het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen: (i) u bent van mening dat de verwerkte persoonsgegevens onjuist zijn, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren; (ii) de verwerking is onrechtmatig, u wilt echter niet dat wij uw persoonsgegevens wissen, maar het gebruik van de gegevens beperken; (iii) als de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de voornoemde doeleinden, maar u de gegevens nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of (iv) als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, tot de controle plaatsgevonden heeft of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
d. Het recht om uw toestemming voor de verwerking te herroepen, als de verwerking op een toestemming berust. Een herroeping doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaande aan het moment van de herroeping.
e. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die betrekking hebben op uw speciale situatie, als de verwerking op een gerechtvaardigd belang berust, en het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking voor marketingdoeleinden, met inbegrip van het opstellen van profielen;
f. Het recht om niet onderworpen te worden aan een besluit dat uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, berust, dat rechtsgevolgen voor de betrokkene heeft of hem anderszins in aanmerkelijke mate treft;
g. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens, dat wil zeggen het recht om de persoonsgegevens die u aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen, en het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, mits de verwerking berust op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst en met automatische middelen geschiedt;
h. Het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit gegevensbescherming en het recht om u tot de verantwoordelijke rechtbanken te wenden.
De uitoefening van de voornoemde rechten is op elk moment mogelijk. Om deze rechten uit te oefenen, raden wij u aan om gebruik te maken van het hier verstrekte formulier. Als u uw toestemming voor doeleinden van direct marketing wilt herroepen, kunt u bovendien gebruikmaken van de optie "Afmelden", die in elke marketingcommunicatie beschikbaar is.

9. Wijzigingen van deze privacyverklaring
Indien nodig kan deze privacyverklaring door de onderneming van tijd tot tijd worden gewijzigd en bijgewerkt. De onderneming informeert u over alle belangrijke wijzigingen van deze gegevensbeschermingsrichtlijn en zorgt ervoor dat de berichtgeving zodanig geschiedt, dat u deze bevestigt, bijvoorbeeld door gebruik van het e-mailadres dat u aan ons heeft verstrekt of via andere geschikte middelen die een effectieve communicatie mogelijk maken.

10. Contact
Neem bij vragen over dit thema contact op met de functionaris gegevensbescherming, die onder de volgende contactgegevens bereikbaar is: Group Data Protection Office, Trabrennstraße 6-8, 1020 Wenen, privacy@omv.com.

Data Protection

Links
Toegang tot websites via een van de (hyper)links op deze website is geheel voor risico van de gebruiker. OMV GAS draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke websites en verklaart uitdrukkelijk dat deze onafhankelijk van OMV GAS worden beheerd, binnen de verantwoordelijkheid van de respectieve website-eigenaar vallen, en dat de gebruiker van een dergelijke website aan de onderliggende voorwaarden moet voldoen.

CookiesWanneer u de OMV GAS-website bezoekt, worden zogenaamde "cookies" op uw computer opgeslagen, zodat gebruikers bij herhaalde bezoeken kunnen worden herkend en de website van OMV GAS optimaal kan worden aangepast aan de behoeften en interesses van deze gebruikers. Als u het niet eens bent met de opslag van cookies op uw computer, schakel dan het gebruik van cookies uit in de instellingen van uw browser. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van de OMV GAS-website kunt gebruiken.
Deze website maakt ook gedeeltelijk gebruik van zogenaamde "retargeting cookies" van een externe provider voor online adverteren. Met deze technologie kan OMV GAS haar bezoekers voorzien van relevante informatie over OMV GAS op websites van derden. Deze tracking cookie kan via uw IP-adres zien welke browser u gebruikt, welke websites u vóór en na de website van OMV GAS bezoekt, en kan advertenties plaatsen op andere websites die u bezoekt. Dit soort persoonlijke gegevens wordt maximaal 13 maanden bewaard. U kunt op elk moment in de instellingen van uw browser het gebruik van cookies uitschakelen of aanpassen en reeds opgeslagen cookies verwijderen.
 
Google AnalyticsDeze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en waarmee het gebruik van de website geanalyseerd kan worden. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt verzonden naar servers van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Omdat OMV GAS de anonimisering van alle IP-adressen heeft geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie en in alle andere verdragsstaten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar geanonimiseerd. In opdracht van OMV GAS gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik aan te bieden. Google kan deze informatie ook aan derden overdragen indien dit wettelijk vereist is, of wanneer deze derden de informatie namens Google verwerken. Google koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens die door Google worden bewaard.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door de instellingen in uw browser aan te passen. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google gegevens verzamelt en verwerkt met betrekking tot het gebruik van de website (waaronder uw IP-adres). Dit doet u door de Opt-out Browser Add-on van Google Analytics te downloaden en te installeren, of door hier te klikken om een cookie in te stellen die de tracking van deze website door Google Analytics blokkeert.
 
Sociale mediaDeze website maakt gebruik van plug-ins/functies van de sociale netwerken Facebook, Twitter en Google+. Om redenen van gegevensbescherming en privacy zijn deze standaard uitgeschakeld en moeten door u worden geactiveerd voor gebruik. Lees voordat u deze plug-ins activeert de volgende informatie over de afzonderlijke sociale netwerken:
 
FacebookDeze website maakt gebruik van sociale plug-ins van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten. Nadat de plug-in is geactiveerd door op het Facebook-pictogram te klikken, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de server van Facebook. Facebook wordt dan geïnformeerd dat u, met uw IP-adres, onze website heeft bezocht. Als u op de Facebook-knop "Vind ik leuk" klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s aan uw Facebook-profiel koppelen. Hierdoor koppelt Facebook het bezoek aan onze pagina’s aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Lees voor meer informatie het Facebook gegevensbescherming/privacybeleid op facebook.com/about/privacy. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina’s in verband brengt met uw Facebookgebruikersaccount, logt u uit bij uw Facebookgebruikersaccount.
 
TwitterOnze pagina’s gebruiken functies van de dienst Twitter. Deze functies worden geleverd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten. Door Twitter en de "Re-Tweet"-functie te gebruiken, worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en gedeeld met andere gebruikers. Deze gegevens worden ook verzonden naar Twitter. We wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Twitter op twitter.com/privacy. U kunt uw privacyinstellingen op Twitter wijzigen via de accountinstellingen op twitter.com/account/settings.
 
Google+Met de +1-knop kunt u informatie wereldwijd publiceren. Via de Google +1-knop ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u een +1 geeft, als informatie over de pagina die u hebt bekeken toen u op +1 klikte. Uw + 1's kunnen als ‘tips’ samen met uw profielnaam en foto in Google-services worden weergegeven, bijvoorbeeld in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of elders op websites en in advertenties op het internet.
 
Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +1-knop te kunnen gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar profiel nodig dat minimaal bestaat uit de naam die voor het profiel is gekozen. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-diensten. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u heeft gebruikt bij het delen van inhoud via uw Google-account. Uw Google-profiel kan zichtbaar zijn voor gebruikers die uw e-mailadres weten of andere identificerende informatie over u hebben. Naast het hierboven beschreven gebruik, wordt de door u verstrekte informatie gebruikt in overeenstemming met het van toepassing zijnde beleid van Google voor gegevensbescherming en privacy. Google kan verzamelstatistieken publiceren met betrekking tot de +1-activiteiten van gebruikers of deze openbaar maken aan gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of verwante websites.
 
Jurisdictie- en rechtskeuzeAlle geschillen in verband met het gebruik van de website zijn uitsluitend onderworpen aan het Oostenrijkse materiële recht, met uitzondering van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten en de Oostenrijkse bepalingen met betrekking tot conflicterende rechten.
De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van deze website, is het Oostenrijkse Gerechtshof in Wenen.

OverigeMochten afzonderlijke onderdelen van deze bepalingen in de toekomst niet meer van kracht zijn, dan is dit niet van invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.